Dr Ewa Janik

 

Działalność naukowa:

I. Podręczniki

  E. Janik: „Prawo finansowe dla ekonomistów – zarys wykładu”, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2020.

Ewa Janik

E. Janik: „Prawo finansowe dla ekonomistów – zarys wykładu. Materiały studyjne”, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2017.


Prawo finansowe

E. Janik: „Podstawy prawa finansowego dla ekonomistów”. Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2014.

E. Janik: „Zarys prawa finansowego dla ekonomistów”. Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2012.

A. S. Witosz, A. J. Witosz (red.): „Prawo gospodarcze dla ekonomistów, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Współautor: E. Janik, Publiczne wsparcie dla przedsiębiorców (5.4), Ocena wiarygodności finansowej kontrahenta (8.1), E-commerce (12.1).

Podręcznik

II. Monografie

E. Janik (red.): Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną. Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2015.

Spis_treści

Dr Ewa Janik

 

A.J. Witosz, E. Janik (red.): Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych. Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2015.

Spis_treści

J. Glumińska-Pawlic, E. Janik (red.): Egzekucja należności publicznoprawnych. Teoria i praktyka.  Wydawnictwo KAGA-DRUK, Izbicko 2015.

Egzekucja należnosci publicznoprawnych. Teoria i praktyka

E. Janik: Przekształcenia spółek handlowych. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne. Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2010.

Przekształcenia spółek handlowych. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne

III. Wybrane publikacje

2020

 • E. Janik: „Wpływ regulacji europejskich na niewypłacalność przedsiębiorstw”. W: Interesariusze w gospodarce cyfrowej – modele zachowań współczesnego rynku. Red.  P. Antonowicz, E. Malinowska, J. Siciński, U. Zaremba,  Gdańsk 2020, s.
 • E. Janik: „Plan restrukturyzacji przedsiębiorstw – zagadnienia wybrane”, W: Współczesne problemy gospodarowania. Red. D. Kopycińska, J. Korpysa, Szczecin 2020, s. 221-234.

2019

 • E. Janik:  „Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd – przesłanki merytoryczne”. W: Prawne, ekonomiczne i finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Red. P. Antonowicz, P. Galiński, P. Nogal-Meger, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2019, s. 55-70.
 • E. Janik: „Restructuring  Advisor”. W: Knowledge – Economy – Society Challenges for contemporary economies – global, regional, network and organizational perspective. Edi.  J. Kopeć, B. Mikuła,  Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2019, s. 301-308.
 • E. Janik: „Rola fiskusa w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. W: Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych w teorii i praktyce. Red. J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, s. 171-172.

2018

 • E. Janik: „Wstępny plan restrukturyzacyjny”. W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa. Red. M. Kuźnik, A. J. Witosz, C.H.BECK, Warszawa 2018, s. 67-80.
 • E. Janik: „Rejestry upadłości w wybranych państwach europejskich”.  Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom 61, nr 4/2018, s. 181-194.

2017

 • E. Janik: „Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości – perspektywy i oczekiwania”.  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 329 (9)/2017,  s. 46-68.
 • E. Janik (red. naukowy):  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 329 (9)/2017.
 • E. Janik: „Prawo finansowe dla ekonomistów – zarys wykładu. Materiały studyjne”, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2017.

2016

 • E. Janik: „Odpowiedzialność karnoskarbowa za uszczuplenie należności publicznoprawnych ujawnionych przez organy kontroli celnej”. W: Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie 10 lat członkostwa Polski w UE. Red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • E. Janik: „Protection of the economic value of an enterprise and the respect of creditors’ rights in restructuring”. W: Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities. Eds. M. Szewczak, P. Nesterenko,  ISMA University,  Riga 2016.
 • E. Janik: „A Fiscal Creditor in Entrepreneurs` Restructuring”. W: Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe. Eds. L. Etel, M. Popławski,  Temida 2, Białystok 2016.
 • D. Benduch, E. Janik: „Usługi doradcze w procesie restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw”. „Europa Regionum” Tom XXIX/2016.

2015

 • E. Janik: „Podstawowe zasady regulacji Prawa restrukturyzacyjnego, Prawa upadłościowego oraz transformacji i likwidacji spółek handlowych”. W: Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych. A.J. Witosz, E. Janik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 • E. Janik: „Penal and fiscal liability for public and legal dues exposure to curtailment by tax declaration fraud”. W: Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion. V.Babčák, A. Románová, I. Vojníková (eds.). Košice 2015.
 • E. Janik: „Procedury kontrolne jako instrument realizacji polityki fiskalnej państwa”. W: Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną. red. E. Janik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 • E. Janik: „Safe Taxpayer or Secured Fiscal Interest of the State in the Light of the Conditional Individual Interpretation”. W: System of Financial Law. System of Tax Law. M Radvan (ed.). ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA vol 515, Brno 2015.
 • E. Janik: „Składniki majątkowe w procesie likwidacji spółki osobowej – kilka uwag na gruncie przepisów prawa podatkowego”. : Prawo a gospodarka. Zagadnienia ekonomiczne i prawne. Red. J. Wojtyła, A. J. Witosz, „Studia Ekonomiczne” nr 240/2015.
 • E. Janik, A. Sędkowska: „Realizacja obowiązków niepieniężnych przez grzywnę w celu przymuszenia”. W: Egzekucja należności publicznoprawnych. Teoria i praktyka. J. Glumińska-Pawlic, E. Janik (red.), Izbicko 2015.

2014

 • E. Janik: „Skuteczność kontroli podatkowej jako warunek poprawności rozstrzygnięć w sprawach podatkowych”. W: Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych. Red. R. Dowgier, Białystok 2014.
 • E. Janik: „Efektywność kontroli a finansowanie dóbr publicznych”. W: Dobra publiczne w administarcji. Red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Toruń 2014.
 • E. Janik: „Zakres odpowiedzialności podatkowej likwidatora w spółce kapitałowej w likwidacji”. W: Prawo a gospodarka. Zagadnienia ekonomiczne i prawne. Red. J. Wojtyła, A. Witosz, „Studia Ekonomiczne” nr 200/2014.
 • E. Janik: „Wątpliwości wokół kontroli rozliczeń podatkowych spółki kapitałowej po jej rozwiązaniu”. W: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość. Red. Z . Ofiarski, Szczecin 2014.
 • J. Glumińska-Pawlic, E. Janik: „Undisclosed income and the security of the State Treasury interest – few remarks to the discussion”. In: Budget revenues of the countries of Central and Eastern Europe. Voronezh 2014.

2013

 • E. Janik: „The authorization scope of tax offices in tax inspection of corporations fulfilling the state’s fiscal policy”. In: Problems of application of tax law in Central and Eastern European Countries. Ed. A.N. Kostukov, Omsk 2013.
 • J. Glumińska-Pawlic, E. Janik: “Lack of the budgetary income sources stabilization and long – term financial planning in a commune”. W: Annual and Long Term Public Finances in Central and Estern European Countries. Białystok 2013.
 • E. Janik: „Likwidacja a procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorców”. W: Tendencje w zarządzaniu – konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Red. A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki, Katowice 2013.
 • E. Janik: „Zastaw skarbowy a ochrona wierzyciela podatkowego”. W: Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych. Red. K. Szuma, Poznań 2013.
 • E. Janik: „Tajemnica skarbowa – głos w dyskusji”. W: Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki. Red. T. Nowak, A. Sędkowska, P. Malinowski, Warszawa 2013.
 • E. Janik, „Odpisy amortyzacyjne w likwidacji przedsiębiorcy – wątpliwości interpretacyjne”. W: Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw. Red. T. Famulska, Warszawa 2013.

2012

 • E. Janik: „Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia i ich prawo do informacji”. W: Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej. Red. A. Witosz, Katowice 2012.
 • E. Janik: „Instytucja potrącenia jako efektywny sposób wygaśnięcia zobowiązania podatkowego”. W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym. Red. B. Gnela, Warszawa 2012.
 • E. Janik: „1 % podatku jako prawna forma samoograniczenia władzy finansowej”. W: Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium. Red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2012.
 • E. Janik: „Due diligence w restrukturyzacji spółki”. W: Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne. Red. J. Wojtyła, A. Witosz, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne” nr 86/2012.

 

IV. Wybrane Konferencje naukowe

2020

 • X Europejski Kongres Finansowy pt.: „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu” organizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa, w dniach 15-17 czerwca 2020 r.
 • Konferencja Naukowa „Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka” w dniu 22 maja 2020 r., Uniwersytet Gdański.
 • Seminarium TSUE „Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych, konsekwencje dla konsumentów, banków i gospodarki” w dniu 23 kwietnia 2020 r.

2019

 • V Konferencja Naukowa „Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka”  w dniach 14-15 czerwca 2019  r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Konferencja Naukowa „Udoskonalamy restrukturyzację”, w dniu 6 grudnia 2019 r., Warszawa.

2018

 • Konferencja Naukowa „Aktualne problemy sądowej i pozasądowej windykacji należności”, w dniu 13 kwietnia 2018 r., Warszawa.
 • VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, „Współczesne problemy prawa cywilnego – aksjologia, konstrukcje, dobra chronione”,  w dnaich 24-25 września 2018 r., Kraków.
 • XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian”, w dniach 17-20 października 2018 r., Krynica-Zdrój.
 • X Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego – INSO 2018, w dniu 9 listopada 2018 r., Warszawa.

2017

 • Seminarium „Upadłość i restrukturyzacja małżonków”, zorganizowane przez Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością, w dniu 27 stycznia 2017 r., Warszawa.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewypłacalność – skutki materialnoprawne i procesowe”, w dniu  3 czerwca 2017 r., Wrocław.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa”,  w dniach 27-28 czerwca 2017 r., Katowice.
 • IX Polski Kongres Prawa Upadłościowego – INSO 2017, w dniach 16-17 listopada 2017 r., Warszawa.

2016

 • XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”, temat wiodący „Czy w Polsce istnieje system podatkowy?”, 14 listopada 2016 r.
 • VIII Polski Kongres Prawa Upadłościowego – INSO 2016, zorganizowany przez Instytut Allerhanda, w dniach 3-4 listopada 2016 r.,Warszawa.
 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koncepcje Kodeksów Podatkowych”, w dniach 25-27 września 2016 r., Białystok.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, „Problematyka prawna usług”, w dniach 19-21 września 2016 r., Kołobrzeg.
 • III Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2016  zorganizowany przez Instytut Allerhanda, w dniach 16-17 czerwca 2016 r.,Warszawa.
 • Konferencja Upadłość konsumencka – Szansa 2.0″, 28 stycznia 2016, Warszawa.

2015

 • XIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”, 30 listopada 2015, Katowice.
 • VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2015, 4-5 listopada 2015, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • The 32nd Annual Conference of the European Association of Law and Economics September 17-19, 2015, Vienna.
 • XIV International Scientific Conference „Tax Law and its Possibilities of Prevention of Tax Evasion and Tax Frauds”,  September 14-15, 2015, Štrbské Pleso.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego  „Kierunki rozwoju prawa podatkowego”, w dniach 11-12 kwietnia 2015 r., UJ Kraków.
 • Ogólnopolska konferencję naukową „Problemy etyczne tworzenia i stosowania prawa podatkowego”, w dniu 16 stycznia 2015 r., Warszawa.

 2014

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego „Ordynacja podatkowa – ewolucja czy rewolucja?”, w dniach 5-6 kwietnia 2014 r., Kraków.
 • Ogólnopolska VII Opolska Konferencja Podatkowa „Prawo celne i podatek akcyzowy – blaski i cienie 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, w dniach 22-24 kwietnia 2014 r., Izbicko.
 • Konferencja Naukowa „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość”, w dniach 29-31 maja 2014 r., Międzyzdroje.
 • Międzynarodowa Konferencja „The System of Financial Law”, w dniach 29 września-01 października 2014 r., Miculov.
 • Konferencja Naukowa „Ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa”, w dniu 27 października 2014 r. , Katowice.
 • XII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika „10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy”, w dniu 28 listopada 2014 r., Katowice.

2013

 • Konferencja Naukowa „Koncepcja funkcjonalna budowy Ordynacji podatkowej”, w dniu 8 stycznia 2013 r., Warszawa.
 • VII Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych”, w dniach 27-28 maja 2013 r., Augustów.
 • Konferencja Naukowa „Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw”, w dniu 17 czerwca 2013 r., Katowice.
 • Konferencja Naukowa „Dobra publiczne w administracji”, w dniu 21 czerwca 2013r., Opole.
 • Europejski Kongres Małych i Średnich przedsiębiorstw „Nauka-Biznes-Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI”, w dniach 16-18 września 2013 r., Katowice.
 • VII Ogólnopolska Opolska Konferencja Podatkowa „Egzekucja należności publicznoprawnych. Teoria i praktyka”, w dniach 16-17 października 2013 r., Izbicko.
 • XI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika „Rola Doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa”, w dniu 29 listopada 2013 r., Katowice.

 2012

 •  Konferencja Naukowa „Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego”, w dniach 8-9 marca 2012 r., Katowice.
 • Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego” w dniach 26-27 kwietnia 2012 r., Katowice.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium”, w dniach 11-13 maja 2012 r., Świlcza.
 • Konferencja Naukowa „Ochrona wierzyciela w stosunkach gospodarczych”, w dniach 18-20 września 2012 r., Poznań.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Roczność i wieloletniość w finansach publicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej” w dniach 24-26 września 2012 r., Białystok.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym”, w dniach 10-12 października 2012 r., Zakopane.
 • Konferencja Naukowa „Podatki oraz prawo podatkowe wobec zjawisk kryzysogennych” w dniu 17 października 2012 r., Warszawa.
 • V Forum Naukowym  „Kierunki badań w Uniwersytecie Ekonomicznym. Modele. Metody. Aplikacje praktyczne”, w dniu 21 listopada 2012 r., Katowice.
 • X Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika „Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka”, w dniu 30 listopada 2012 r., Katowice.

V. Nagrody

 • Wyróżnienie za działalność dydaktyczną

 

2019

Seminarzyści laureatami konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce podatkowej

ogłoszonego  przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

II miejsce (nagroda 1 500 zł)

Temat pracy Pani mgr Katarzyna Ziemiecka

„Samochód osobowy

w działalności gospodarczej osoby fizycznej”

III miejsce (nagroda 1 000 zł)

Temat pracy Pani mgr Joanna Słowik

„Przedawnienie zobowiązania podatkowego

na przykładzie umowy darowizny”

dav

Wyróżnienie oraz staż u doradcy podatkowego

Temat pracy Pan Artur Ochot

„Model podzielonej płatności jako narzędzie

zwalczania luki podatkowej w podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej”

2018

Seminarzystki laureatkami konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce podatkowej

ogłoszonego  przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

I miejsce – mgr Agnieszka Adamczyk
Temat pracy:

„Księstwo Monako jako raj podatkowy”

V miejsce – mgr Katarzyna Dziawgo

Temat pracy:

„Opodatkowanie umowy pożyczki”

2017

Seminarzystka laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce podatkowej

ogłoszonego  przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

V miejsce – mgr Karolina Suska
Temat pracy:

„Kasa rejestrująca jako narzędzie rzetelnej ewidencji”

2016

Seminarzystka laureatką konkursu na najlepszą pracę licencjacką o tematyce podatkowej

ogłoszonego  przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

III miejsce – lic. Katarzyna Dziawgo
Temat pracy:

„Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia zobowiązań podatkowych”

KDziawgoDyplom

KdziawgoNagroda

2014

Seminarzyści  laureatami konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce podatkowej

ogłoszonego  przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
wraz z Katedrą Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

I miejsce – mgr Adrian Panek
Temat pracy:

„Czyny zabronione przeciwko obowiązkom podatkowym popełnione w powiecie suskim”Dyplom dla Adriana PankaNagroda dla Adriana Panka

Wyróżnienie – mgr Marta Pierzchała
Temat pracy:

Szara strefa  na przykładzie Polski i Ekwadoru

 

 • Nagroda Rektora za działalność naukową – 2009

 

2009

 

 

 • Nagroda Rektora za działalność naukową – 2008

 

2008

 

 • Nagroda Rektora za rozwój naukowy, w szczególności za pracę doktorską – 2007

2007

VI. Pełnione funkcje UE Katowice

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia – członek do 30.09.2019 r.
 • Rzecznik dyscyplinarny do spraw doktorantów – od 1.10.2016 r.
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do Spraw Studentów – 1.10.2012-30.09.2016 r.

DR EWA JANIK

Wykładowca z  powołaniem. Wymagający od innych, ale dający przykład swoją osobą.
Nauczyciel z wiedzą i podchodzący do wykonywanego zawodu z pasją.
Jako człowiek Pani Doktor jest osobą ciepłą i serdeczną.
Zajęcia prowadzone przez Doktor Janik są ciekawe, a wiedza na nich zdobywana jest przydatna w życiu codziennym.
Jako Opiekun KNPF Aureus jest bardzo zaangażowana nie tylko w działalność Koła, ale również interesuje się pasjami i poczynaniami członków, które wykraczają poza ramy Koła i Uczelni.
Zawsze chętnie służy pomocą.

                                                                                                                                                                           Studenci