STATUT 

KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO „AUREUS”

działającego przy Katedrze Prawa i Ubezpieczeń
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Dział I.
Przepisy wprowadzające

§ 1

Koło Naukowe Prawa Finansowego, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką działającą na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Koła są Katowice. Koło działa na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także w Ośrodkach Zamiejscowych.

§ 3

Koło prowadząc swoją działalność posługuje się skrótem swojej nazwy – KNPF „AUREUS”.

§ 4

Opiekunem Koła Naukowego Prawa Finansowego jest pracownik naukowy Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Dział II.

Cele i zadania

§ 5

Celami i zadaniami Koła są:
a) pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie tematyki prawa finansowego i dziedzin pokrewnych;

b) organizowanie spotkań naukowych, konferencji naukowych, wykładów, warsztatów oraz innych projektów;

c) integracja środowiska akademickiego oraz rozwijanie atmosfery koleżeństwa i współpracy wśród członków i sympatyków Koła;

d) dbanie o dobre imię oraz godne reprezentowanie Uniwersytetu Ekonomicznego.

Dział III.

Realizacja celów i zadań

§ 6

Cele i zadania realizowane są w szczególności poprzez:
a) wspieranie i prowadzenie służących rozwojowi prac badawczych, projektów naukowych i szkoleń;

b) wydawanie broszur, pism, publikacji naukowych;

c) współpracę z osobami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką prawa finansowego oraz zagadnieniami pokrewnymi;

d) organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym, w tym organizowanie pracy naukowej w sekcjach tematycznych, rozwijających zainteresowania członków Koła;

e) organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe, spotkania i obozy naukowe;

f) współpraca z innymi Kołami.

§ 7

Działaniami Koła kierują jego organy.
Organami Koła są: Zarząd oraz Walne Zgromadzenie Członków.

Dział IV.
Członkowstwo Koła

§ 8

Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który złożył Zarządowi Deklarację Członkowską oraz został zaaprobowany jednogłośnie przez Zarząd Koła.

§ 9

W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków lub powierzonych zadań Prezes może udzielić zwyczajnemu członkowi Koła upomnienia, w formie pisemnej (w tym elektronicznej) lub ustnej.

§ 10

Członkostwo w Kole ustaje z chwilą:
a) podjęcia stosownej decyzji przez Zarząd Koła lub Walne Zgromadzenie Członków Koła;
b) złożenia oświadczenia o wystąpieniu z Koła, podanego do wiadomości Zarządu Koła;
c) z chwilą śmierci członka;
d) z chwilą skreślenia członka zwyczajnego z listy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

§ 11

Członkiem honorowym Koła może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Koła lub będąca autorytetem w dziedzinie prawa finansowego. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Koła na wniosek Zarządu za zgodą osoby zainteresowanej. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć we wszystkich pracach Koła tylko z głosem doradczym.

 

Prawa i obowiązki członków

§ 12

Członek Koła ma prawo:
a) wybierać i być wybranym na stanowisko Prezesa oraz Vice-prezesa Koła, sekretarza, skarbnika;
b) brać udział w pracach Koła;
c) używać znaków Koła oraz reprezentować Koło na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami i zasadami działania Koła;
d) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty.

§ 13

Członek Koła ma obowiązek:
a) stosować się w swojej działalności do niniejszego statutu, uchwał oraz wytycznych władz Koła;
b) aktywnie uczestniczyć w pracach Koła i realizacji jego celów;
c) uczestniczyć w głosowaniach Walnego Zgromadzenia Członków;
d) godnie reprezentować Koło oraz dbać o jego dobre imię;
e) dokładać wszelkich starań dla rozwoju Koła i realizacji jego celów statutowych.

 

Dział V.
Struktura organizacyjna

Rozdział 1

Zarząd

§ 14

Zarząd jest złożony z Prezesa, Wice-prezesa, Sekretarza, Skarbnika.

§ 15

Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jego członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa.

§ 16

Do Zarządu należą wszystkie sprawy Koła niezastrzeżone dla innych organów.

Zarząd Koła w szczególności:
a) decyduje o kierunkach działań podejmowanych przez Koło;
b) kieruje bieżącą działalnością Koła;
c) składa sprawozdania z działalności Koła;
d) decyduje o przyjęciu w poczet członków Koła oraz prowadzi rejestr członków Koła;
e) reprezentuje Koło na zewnątrz;
f) utrzymuje kontakty Opiekunem Koła;
g) decyduje o współpracy z innymi osobami, organizacjami, instytucjami;
h) zarządza środkami finansowymi Koła.

§ 17

Do zadań Prezesa należy:
a) powołanie i odwołanie pozostałych członków Zarządu;
b) koordynowanie działań Zarządu;
c) kierowanie pracami Koła;
d) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
e) bezpośrednia współpraca z Opiekunem Koła;
f) podejmowanie decyzji niezbędnych do załatwiania bieżących spraw związanych z działalnością Koła oraz inicjowania nowych projektów
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, co najmniej raz w semestrze;
h) poddawanie spraw pod głosowanie Walnego Zgromadzenia;
i) wykonywanie innych czynności niezbędnych dla realizacji celów statutowych Koła.

§ 18

Do zadań Wiceprezesa należy:
a) wspieranie Prezesa w jego działaniach;
b) w przypadkach trwałej niedyspozycji Prezesa zastępowanie go we wszelkich jego zadaniach;
c) w przypadku ustąpienia lub odwołania Prezesa pełni jego funkcje.

§ 19

Do zadań Sekretarza należy:
a) prowadzenie dokumentacji Koła;
b) obsługa administracyjna Koła;
d) pozostawanie do dyspozycji Prezesa w zakresie działań związanych z wykonywanie innych czynności niezbędnych dla realizacji celów statutowych Koła.

§ 20

Do zadań Skarbnika należy:

a) prowadzenie finansów Koła;

b) pozostawanie do dyspozycji Prezesa w zakresie działań związanych z wykonywanie innych czynności niezbędnych dla realizacji celów statutowych Koła.

Tryb powołania i odwołania Zarządu

§ 21

Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Członków Koła, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w głosowaniu tajnym.

§ 22

Prezes powołuje pozostałych członków Zarządu spośród członków Koła w uzgodnieniu z Opiekunem Koła.

 

§ 23

Kadencja Zarządu trwa rok.
Rozpoczyna się z początkiem roku akademickiego następującego po roku wyboru Prezesa, a kończy w dniu poprzedzającym początek kadencji nowego Zarządu.

§ 24

Ustępujący Zarząd ma obowiązek przekazać nowo wybranemu Prezesowi pełną dokumentację Koła, w tym sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych Koła niezwłocznie po zakończeniu swojej kadencji.

§ 25

Prezes przed upływem kadencji może być odwołany tylko decyzją Opiekuna Koła, po zasięgnięciu opinii Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 26

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

Rozdział 2
Walne Zgromadzenie Członków

§ 27

Walne Zgromadzenie Członków stanowią wszyscy członkowie Koła.

§ 28

Pierwsze zebranie organizacyjne osób zainteresowanych utworzeniem Koła zwołuje Koordynator studentów.

Walne Zgromadzenie Członków Koła zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz w semestrze.

§ 29

Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) wybór Prezesa Koła;
b) głosowanie nad sprawami przekazanymi pod głosowanie przez Prezesa;
c) uchwalanie zmian w statucie;
d) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła;
e) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przez statut.

§ 30

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków może nastąpić na wniosek członka Zarządu lub co najmniej ¼ liczby członków Walnego Zgromadzenia.

§ 31

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy liczby członków Koła.

§ 32

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków Koła ogłaszana jest za pomocą oficjalnej strony internetowej Koła oraz listy mailingowej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

§ 33

Członkowie honorowi oraz wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem doradczym.

 

Dział VI.
Finanse Koła

§ 34

Działalność Koła jest finansowana z:
a) Środków oddanych do dyspozycji Koła przez Uniwersytet;

b) innych.

§ 35

Decyzje w zakresie rozdysponowania środków finansowych podejmuje Zarząd. Środki finansowe Koła mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie realizacji celów statutowych.

Zarząd Koła przedstawia władzom uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków nie rzadziej niż raz w semestrze.

§ 36

Z chwilą ustąpienia Zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych Koła.

 

Dział VII.
Uchwalanie i zmiana statutu

§ 37

Statut Koła uchwala Walne Zgromadzenie Członków Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Koła. W tym samym trybie Walne Zgromadzenie Członków Koła dokonuje zmian w statucie.

§ 38

Sprawy nieuregulowane statutem będą rozstrzygane na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

 

Dział VIII.

Rozwiązanie Koła

§ 39

Rozwiązanie Koła następuje z woli samych członków mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Koła. Rozwiązanie Koła następuje także w przypadku zaprzestania działalności statutowej przez okres jednego roku akademickiego.

 

Dział IX.

Postanowienia końcowe

§ 40

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła przez JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.