2 lata Głosu Podatnika i dziesiątki zrealizowanych pomysłów

14 kwietnia 2022

Dzięki niej każdy może przekazać sugestie dotyczące nowych rozwiązań,

tak aby polski system podatkowy stał się bardziej efektywny

i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli.

W tym czasie opublikowano 440 pomysłów i zrealizowano ponad 70 z nich.

Sugestie dotyczące podatków, opublikowane w Głosie Podatnika, dotyczą wielu obszarów działalności

Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Podatnicy korzystają chętnie także z możliwości komentowania zarówno zgłoszonych pomysłów,

jak i odpowiedzi udzielonych przez MF.

Odpowiadając na postulaty wskazujemy, czy są one możliwe do realizacji, czy też nie oraz jakie są plany MF w tym zakresie.

W wielu przypadkach informujemy, że dana inicjatywa została już zrealizowana lub podjęto kroki do jej realizacji.

Przykłady zrealizowanych pomysłów podatników
W odpowiedzi na najczęściej zgłaszane postulaty wprowadziliśmy wiele zmian w przepisach ustaw lub aktów wykonawczych.

Wdrożono nowe lub usprawniono/rozszerzono funkcjonalności w udostępnionych usługach elektronicznych.

I tak na przykład:

w zakresie najczęściej pojawiających się postulatów dot. przepisów ustawowych i wykonawczych:

 • zlikwidowano obowiązek oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, warunkujący prawo do pomniejszenia należnego podatku VAT,
 • wprowadzono dwa alternatywne warianty opodatkowania podatkiem CIT,
 • zlikwidowano zbędny warunek uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,
 • dano podatnikom opcjonalne rozwiązanie przy określaniu podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, które polega na możliwości przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu, wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,
 • ujednolicono stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – od przychodów
  z najmu uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i uzyskiwanych z tzw. najmu prywatnego,
 • znowelizowano art. 16a kks, aby instytucja w nim określona miała zastosowanie również przy złożeniu korekty JPK_V7 dotyczącej wyłącznie części ewidencyjnej lub korekty obu części JPK_V7 – deklaracyjnej i ewidencyjnej,
 • wdrożono nowy model danych dla przesyłek e-commerce i przesyłek pocztowych,

w zakresie udostępnionych usług elektronicznych:

 • wprowadzono możliwość złożenia ZAP-3 w serwisie e-Urząd Skarbowy,
 • wdrożono możliwość podglądu stanu rozliczeń na koncie rozrachunkowym podatnika,
 • uruchomiono e-konto pełnomocnika, która daje osobom fizycznym, posiadającym upoważnienie, dostęp do danych podatkowych związanych ze sprawami podatkowymi, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub w postępowaniu podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
Wróć